Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych


  1. Przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizacji innych zadania ustawowych i statutowych.

  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.

  4. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  5. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podwykonawcom usług , np. celem realizacji badań laboratoryjnych/obrazowych/cytologicznych/histopatologicznych.

  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  7. Skargę na działanie Administrator można wnieść dodo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych