Ochrona Danych

Bezpieczeństwo, ochrona danych:


Zalecane zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy zdalnej  na stronie Instytutu NASK

Wytyczne:

  • dla wideokonferencji od UODO,
  • dla cyberhigieny od NASK.
Poradniki UODO.

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) , "PSYCHE" Agnieszka Miazga, Leszek Miazga Sp.j. w Płońsku ul. Wiejska 13 będąca Administratorem (dalej „Administrator”) Państwa danych osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez e-mail iod@przychodniapsyche.pl
I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, w których to podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia,             a w szczególności:
a) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
b) ustawy o działalności leczniczej
c) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
              W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną,               w której odnotowywane są informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia.
2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
a) wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
a) marketing usług własnych (marketing bezpośredni)
b) potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich;
c) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług               w oparciu o Państwa potrzeby; optymalizacja procesów obsługi itp.)
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

II. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

III. Okres przechowywania danych
1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.
2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane     z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów                     z doręczeniem, liczony do końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

IV. Odbiorcy danych
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora ( np. lekarze będący naszymi pracownikami                             i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych               i organizacyjnych, umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (np. dostawcom usług informatycznych itp.)
V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych ;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

VI. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar UE oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej.
2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.