Bezpieczeństwo, ochrona danych:


Zalecane zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy zdalnej  na stronie Instytutu NASK

Wytyczne:

 • dla wideokonferencji od UODO,
 • dla cyberhigieny od NASK.
Poradniki UODO.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PSYCHE” Agnieszka Miazga Leszek Miazga spółka jawna , z siedzibą w Płońsku, przy ulicy Wiejskiej 13 reprezentowana przez Dyrektora.

 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie , za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wiejska 13 09-100 Płońsk lub drogą e-mailową pod adresem biuro@przychodniapsyche.pl
  2.
  Przetwarzanie odbywa się w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizacji innych zadań ustawowych i statutowych.
  Podanie Pana/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  3.
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4.
  Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.
  5.
  Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda.
  Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  6.
  Administrator przekaże dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podwykonawcom usług , np. celem realizacji badań laboratoryjnych/obrazowych/cytologicznych/histopatologicznych/serwisu systemu informatycznego.
  7.
  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  8.
   Skargę na działanie Administrator   można wnieść dodo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9.
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty PSYCHE.
Administrator Danych Osobowych